Regulamin

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych

1. Dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przetwarzane są przez TPI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 22, 00-716 Warszawa, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej zwaną "TPI").

2. Zbierane przez TPI dane osobowe użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu TPI marketingu bezpośrednim naszych produktów lub usług), zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jako administrator danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnych możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

II. Polityka w zakresie przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do informacji tam przechowywanych

I1. W związku z udostępnianiem aplikacji mobilnych TPI przechowuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.

I2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:

Ia) optymalizacji korzystania z aplikacji mobilnych,

Ib) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

Ic) tworzenia statystyk w celu ich prezentowania, w tym udostępniania partnerom TPI.

I3. Ze względu na specyfikę stosowanych przez TPI technologii aplikacji mobilnych, użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przyjmowania technologii pozwalających na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu. Użytkownicy, którzy nie chcą zezwalać na przechowywanie przez TPI informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub uzyskiwanie przez TPI dostępu do tych informacji, nie powinni instalować aplikacji mobilnych TPI.

IIII. Informacje zawarte w logach dostępowych Podobnie jak większość wydawców aplikacji mobilnych, zbieramy informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych TPI przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych aplikacji mobilnych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IIV. Kontakt W przypadku pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez TPI Polityki Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie I.3. prosimy o kontakt na adres wskazany w punkcie I.1. lub pocztą elektroniczną na adres: info@tpi.com.pl